+995 591 90 90 05

სარგებლობის უფლებით გადაცემული ქონება