ყურადღება! მიმდინარეობს პლატფორმის განახლება.
+995 591 90 90 05

2023

 1. ..
 2. ..
 3. დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №3. ,,ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სახელმწიფო და მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ”    დანართი: ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სახელმწიფო და მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ
 4. ..
 5. ..
 6. ..
 7. ..
 8. დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №8 „ბაღდათის მუნიციპალიტეტში მუნიციპალიტეტის დასახლებულ ტერიტორიაზე დასუფთავების მოსაკრებლების შემოღების, გადახდის ინსტრუქციისა და დაგვა- დასუფთავების, ნარჩენების მართვის, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ნარჩენების განკარგვის წესის დამტკიცების თაობაზე“ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 2 მარტის №26 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
 9. დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №9 ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან წარმომადგენლობითი ხარჯების დაფინანსებისა და ხარჯვის წესის დამტკიცების შესახებ დანართი №1: ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან წარმომადგენლობითი ხარჯების დაფინანსებისა და ხარჯვის წესი
 10. დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №10 ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატში სტაჟირების გავლის წესის დამტკიცების შესახებ   დანართი: ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატში სტაჟირების გავლის წესი
 11. ..
 12. ..
 13. ..
 14. ..
 15. ..
 16. ..
 17. დადგენილება N17: ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
 18. დადგენილება N18: ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის სამსახურის 2024 წლის პროგრამა და სოციალური დახმარების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ   დანართი: ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის სამსახურის 2024 წლის პროგრამა და სოციალური დახმარების გაცემის წესი
 19. დადგენილება N19: ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში გასაშენებელი მწვანე ნარგავების სახეობებისა და გამწვანების პროექტის შეთანხმების პირობების დამტკიცების შესახებ  დანართი N1:ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში გასაშენებელი მწვანე ნარგავების სახეობების სია
 20. დადგენილება N20: “ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და პროფესიულ საჯარო მოხელეთა საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების დამტკიცების შესახებ“ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 13 დეკემბრის №15 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე  დანართი: ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და პროფესიულ საჯარო მოხელეთა საშტატო ნუსხა
 21. დადგენილება N21: „ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს პოლიტიკური თანამდებობის პირებისა და საკრებულოს პირველადი სტრუქტურული ერთეულის-საკრებულოს აპარატის პროფესიულ საჯარო მოხელეთა საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოების ოდენობის დამტკიცების შესახებ“, ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 28 დეკემბრის N 80 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
 22. დადგენილება N22: ,,ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების (გარდა თანამდებობის პირებისა) უფლებამოსილების განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების წესის შესახებ“ ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 31 აგვისტოს N 72 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
 23. დადგენილება N23: „ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატში სტაჟირების გავლის წესისი დამტკიცების შესახებ“, ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 28 ივლისის N 10 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე

აქტუალური თემები

Skip to content