+995 591 90 90 05

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საჯარო მოსამსახურეთა ეთიკის კოდექსი