+995 591 90 90 05

მუნიციპალური სამსახურები

ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერიის დაქვემდებარებაში მყოფი მუნიციპალური სამსახურები (იურიდიული პირები)

  1. ბაღდათის ხელოვნებისა და კულტურის განვითარების ცენტრი. ვალერი კვინიხიძე-ა.ა.ი.პ. ხელოვნებისა და კულტურის განვითარების ცენტრის დირექტორი. ტელ:598 599 392 ელ.ფოსტა: VAKO.kvinikhidze@gmail.com

  2. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი და სკოლის გარეშე დაწესებულებათა გაერთიანება.  ა.(ა).ი.პ სკოლამდელი და სკოლის გარეშე დაწესებულებათა გაერთიანების დირექტორი ნინო რობაქიძე. საკონტაქტო: 551 089 652 ელ.ფოსტა: ninorobaqidze1984@gmail.com 

  3. ბაღდათის კეთილმოწყობის, დასუფთავებისა და მუნიციპალური სერვისების გაერთიანება. ამბერკი რობაქიძე- ა.ა.ი.პ. ბაღდათის კეთილმოწყობის, დასუფთავებისა და მუნიციპალური სერვისების განვითარების  დირექტორი.  ტელ:595 785 707 ელ.ფოსტა: robaqidzeamberki@gmail.com   a-nukideme@mail.ru

  4. ბაღდათის სპორტისა და მოზარდთა აქტივობის ცენტრი. მირიან ფულარიანი- ა.ა.ი.პ. ბაღდათის  სპორტისა და  მოზარდთა  აქტივობის ცენტრის დირექტორი. ტელ: 598 389 898. ელ.ფოსტა: bagdatsport@gmail.com mirianpulariani@gmail.com

  5. ბაღდათის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი. ნატო მაჩიტაძე-ა.ა.ი.პ. ბაღდათის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის დირექტორი. ტელ:595 956 138 ელ.ფოსტა: Kmmmkt@mail.ru