+995 591 90 90 05

მერის ბრძანებები-სამოქმედო გეგმები

სამოქმედო გეგმები

  1. მუნიციპალიტეტის საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმა. 2023-2026 წლის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამების მოსალოდნელი შედეგები და ინდიკატორები
  2. ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მდგრადი ენერგეტიკისა და კლიმატის სამოქმედო გეგმა

მერის ბრძანებები